កាត់បន្ថយថ្លៃភ្លើងអគ្គិសនីបានជាង ៣០% ជាមួយការកំណត់សីតុណ្ហភាពម៉ាសុីនត្រជាក់ ២៧ អង្សាសេ

ច្រើនជាង៥០% នៃថាមពលអគ្គិសនីសរុបដែលប្រើប្រាស់តាមលំនៅឋាន ត្រូវបានស៊ីដោយបរិក្ខារត្រជាក់ មានដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ទូរទឹកកក ទូក្លាសេជាដើម ដែលបរិក្ខារទាំងនេះវានឹងស៊ីថាមពលលើសពីធម្មតានៅពេលដែលអាកាសធាតុឡើងកំដៅ។ ពោលគឺវានឹងស៊ីថាមពលច្រើនជាងធម្មតាប្រមាណជា ៣% ទៅ ៦% រាល់ការឡើងកំដៅ មួយអង្សាសេ (១°C)។ ឧទាហរណ៏. ពេលអាកាសធាតុត្រជាក់សីតុណ្ហភាពខាងក្រៅ ៣២°C ហើយយើងកំណត់ឲ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដំណើរការដើម្បីឲ្យសីតុណ្ហភាពក្នុងផ្ទះបាន ២៧°C មានន័យថាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រូវដំណើរការសម្រាប់ទំលាក់សីតុណ្ហភាពត្រឹមតែ

Read more