ឌីស្យុងទ័រឆក់លោត – Differential Circuit Breaker


អគ្គិសនី ជាប្រភពថាមពលយ៉ាងសំខាន់ ក៏ប៉ុន្តែវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ រហូតអាចបាត់បង់ជីវិត ប្រសិនបើឆក់ដោយការប្រការណាមួយ។

ឌីស្យុងទ័រឌីហ្វេរ៉ង់ស្យែល ហៅយ៉ាងសាមញ្ញថា ឌីស្យុងទ័រឆក់លោត មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ ÷

1. ការពារឆក់ស្លាប់ ចរន្តលើសពី 0.03A
2. ការពារការបាត់ថាមពល ដែលជ្រាបទៅជញ្ជាំង ឬដី។

សូមរកទិញ (រូបគំរូខាងក្រោម) ឬរកជាងនៅក្បែរលោកអ្នក ដើម្បីសុវត្ថិភាពគ្រួសារទាំងមូល ហើយណែនាំឲ្យគ្រប់ផ្ទះប្រើប្រាស់ឲ្យបានទូលំទូលាយ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ សូមពិនិត្យសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធភ្លើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនប្រើប្រាស់។

បន្ថែមឧបករណ៍ឆ្លាតវ៉ៃមួយក្នុងផ្ទះដែលអ្នកចូលចិត្ត​ ដើម្បីកែប្រែអោយទៅជាលំនៅដ្ឋានគួរអោយស្រឡាញ់សម្រាប់គ្រួសារដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នក។

ដោយបំណងល្អពី house2HOME

Electricity is a major source of energy, but it is very dangerous to die if it is accidentally discharged.

Differential Circuit Breaker, commonly called residual-current device (RCD), or residual-currentcircuit breaker (RCCB), is crucial to reducing the risk.

1. Rescues dielectric doses exceeding 0.03A
2. Protect the energy loss into the wall or into the ground.

Find the model (above picture) or consult with electrician near you for the safety of the whole family. We advise that every home be used extensively. At the same time, check the safety of the system properly before use.

Adding a smart device to a house you like in order to renovate as a home you love for your greatest family.

Courtesy from house2HOME 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *